Hương xưa

Ta ngắt cho ta một nhánh đào

Chợt nghe trong dạ thấy nao nao

Vườn xanh lối nhỏ vờn hương cũ

Chạnh gót trầm u xuân hư hao!

02.18.2019

Lê Diễm Chi Huệ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*