Vàng thu gieo điêu tàn

Nhân sinh – hạt sương mỏng

Lặng chìm giữa hư không

Lênh đênh cõi phù trầm

Đêm ngày không cùng tận

.

Người đến từ vô thỉ

Người đi về vô chung

Mịt mù đường sinh tử

Nổi trôi chốn tang bồng

.

Vàng thu gieo điêu tàn

Mộng lòng gửi non sâu

Chiều nương hồi chuông đổ

Mắt Huế nay phai màu

12.2.2018

Lê Diễm Chi Huệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*